Бидний тухай » Бүтэц, зохион байгуулалт
Хэлтэсүүд Харъяа байгууллагууд

Захиргааны хэлтэс

Захиргааны хэлтсийн чиг үүрэг:

Захиргааны хэлтэс нь Газрын үйл ажиллагааны стратеги зорилт, нийтлэг үйлчилгээний бодлогыг хэрэгжүүлэхэд газрын бүтэц, зохион байгуулалт, хүний нөөцийн удирдлага төлөвлөлтийг боловсронгуй болгох, ажилтнуудын судалгааг гаргах, шуурхай хуралдааны шийдвэрийн биелэлтийг хэрэгжүүлэх, удирдлагыг мэдээ, мэдээллээр шуурхай хангах, хууль тогтоомж, гаргасан шийдвэр, гүйцэтгэлийн нэгдлийг хангуулах, үр дүнг үнэлж дүгнэх, газрын даргын тушаал, шийдвэрийн төсөл боловсруулах, шийдвэрлүүлэх, гүйцэтгэлийг зохион байгуулах, газрын даргын дэргэдэх зөвлөлийн хуралдааны бэлтгэл ажлыг хангах, ажилчдын өргөдөл, гомдол, хүсэлт, нийгмийн асуудлыг шийдвэрлэх, шагнаж урамшуулах болон хариуцлага хүлээлгэх асуудлыг боловсруулах, шийдвэрлүүлэх, тэдэнд хууль журмын дагуу дэмжлэг туслалцаа үзүүлэх, чиг үүрэгтэй ажиллана.