Хууль эрх зүйн акт » Хууль, тогтоол
Төрөл: Огноо: Хайлт:
Дугаар Огноо Гарчиг Хавсралт файл
1 400 2022-11-09 Төр, засгийн нийтлэг үйлчилгээний талаар авах зарим арга хэмжээний тухай
2 11 2021-01-13 Төр, засгийн үйлчилгээг эрхлэх газрын талаар авах арга хэмжээний тухай
3 5 2019-01-31 Төрийн албан хаагчийн хувийн хэрэг хөтлөх журам
4 33 2019-01-23 Төрийн захиргааны болон үйлчилгээний албан хаагчийн ёс зүйн дүрэм
5 3 2019-01-11 Албан тушаалын тодорхойлолт боловсруулах нийтлэг журам
6 351 2016-12-27 Тушаалд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай
7 50 2016-03-10 "ТЗҮЭГ" улсын төсөвт үйлдвэрийн газрын зохион байгуулалтын бүтэц, удирдлагын орон тоо батлах тухай
8 87 2016-02-04 Хууль хэрэгжүүлэх зарим арга хэмжээний тухай
9 149 2014-05-10 Төр, засгийн үйлчилгээг эрхлэх газрын талаар авах зарим арга хэмжээ
10 2012-08-01 Төрийн албан хаагчийн анкет
11 2012-07-16 Төрийн албан хаагчийн ёс зүйн дүрэм
12 2012-01-19 Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах
13 1992-01-13 Монгол Улсын Үндсэн хууль үзэх

1 Нийт: 13